Học tiếng Nhật – Chữ kanji N1 “bài 2”

Kanji        Âm On         Âm Kun              Tiếng Việt

エン   Đồng mưu,giúp đỡ,tiết kiệm
シ セ ほどこ.す Bố thí,áp dụng băng,quản lý viện trợ đầu tiên
セイ ショウ   Tốt,nôi,thị xã,cộng đồng
ゴ マモ.   Bảo vệ
  Mở ra
タイ わざ.と Thái độ,điều kiện,con số
セン あざ.やか Tươi,sống động,rõ ràng,rực rỡ
シ ミ.   Kiểm tra,liên quan như là,xem,nhìn vào
ジョウ チョウ デキ えだ すじ Khoản,mục
カン ミ   Thân cây
ドク トク ヒト.   Duy nhất,một mình,một cách tự nhiên
キュウ グウ ク クウ ミ   Cung điện,công chúa
ソツ リツ シュツ ひき.いる Tỷ lệ, hệ số
エイ   Quốc phòng,bảo vệ
チョウ -バ. は.る -は.り Kéo dài,lây lan,căng ra
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *