Học Ngữ Pháp Tiếng Nhật N3 “Bài 22”


86.~ないことには~: nếu không…..

Giải thích:
Vế sau là câu mang ý phủ định
Ví dụ:
Nếu thầy chưa đến thì chưa thể bắt đầu được
先生が来ないことにはクラスははじまらない。
Nếu không có từ điển tốt thì việc học ngoại ngữ sẽ không có kết quả tốt
いい辞書を手にいれないことには外国語の勉強はうまくいかない。

87.~ながら(も): ấy thế mà ~, tuy nhiên ~

Giải thích:
Cách biểu hiện sự đối ngược, trái với suy nghĩ thông thường, trái với tưởng tượng. Chủ ngữ của vế trước và vế sau là giống nhau.
Ví dụ:
Thật tiếc, nhưng lễ cưới tôi không thể tới dự được
残念ながら、結婚式には出席できません。
Tuy chậm, nhưng công việc vẫn đang từng bước phát triển
ゆっくりながらも作業は少しずつ進んでいる。
Tuy hẹp nhưng cuối cùng tôi cũng có căn nhà cho mình
狭いながらもようやく自分の持ち家を手に入れることができた。

88.~など/なんか/なんて~:   Cỡ như, đến như, chẳng hạn như…..

Giải thích:
Dùng để khi muốn nêu lên một ví dụ để muốn làm nhẹ, đánh giả thấp
Dùng khi nói mang tính phủ định, hoặc coi nhẹ một thứ là không quan trọng lắm
Ví dụ:
Có cái gì ăn không?
なんか食べるものない?
Chuyện điên rồ như vậy ai mà tin
そんな馬鹿げた話なんて、誰も信じませんよ。
Tôi làm thêm những việc như bồi bàn hay rửa chén chẳng hạn để dành tiền đóng học phí
ウィイトレや皿洗いなどのアルバイトをして学費を貯めた89.~にあって~: vì…..
Giải thích:
Thể hiện ý nghĩa dực theo tình huống đã được đề cập ở đó…..
Ví dụ:
Mẹ tôi, đã nằm trên giường bệnh mà vẫn còn lo nghĩ tới các con
母は病床にあって、なおも子供たちのことを気にかけている。
Ở một miền đất lạnh lẽo khắc nghiệt như thế này, hẳn là rau tươi hiếm khi được dọn lên bàn
こんな厳寒の地にあって、新鮮な野菜が食卓に上がるなど、滅多にないことだ。