Học Ngữ Pháp Tiếng Nhật N3 “Bài 25”


98.~にすぎない: Chỉ …

Giải thích:
Chỉ cỡ…, không nhiều hơn….
Ví dụ:
Chuyện ấy tôi không biết là có đúng không, chẳng qua tôi chỉ nêu lên làm vì dụ mà thôi
それが本当にあるかどうかは知りません。例として言っているに過ぎないんです。
Tôi không ngờ lại bị la như thế, tôi chỉ muốn ghẹo chọc một tí thôi mà
そんなに怒られるとは思ってもみなかった。からかったに過ぎないのに。

99.~にたいして~: Đối với….

Giải thích:
Dùng để chỉ đối tượng, đối với vấn đề gì đó thì…..
Ví dụ:
Anh ta đã công kích dữ dội lời nói của tôi
私の発言にたいして彼は猛烈に攻撃を加えてきた
Nó không trả lời gì cho câu hỏi của tôi
私の質問にたいして何も答えてくれなかった。
Đối với phụ nữ, anh ta luôn hướng dẫn một cách ân cần
彼は女性にたいしては親切に指導してくれる。

100.~について~: Về việc…

Giải thích:
Biểu thị ý nghĩa liên quan đến vấn đề gì đó
Ví dụ:
Tôi đang tìm hiểu về các sinh hoạt ở nông thôn
農村の生活様式について調べている
Về điểm đó, tôi hoàn toàn không thể tán thành
その点については全面的に賛成はできない。
Tôi sẽ tìm hiểu tường tận về nguyên nhân tai nạn
事故の原因について究明する。

101.~につれて~: Cùng với

Giải thích:
Diễn tả mối quan hệ tỉ lệ chung đó là cùng với sự tiến triển thì sự việc khác cũng tiến triển theo.
Ví dụ:
Càng lớn lên em gái tôi ít nói hẳn
成長するにつれて、妹は無口になってきた。
Cùng với thời giAn thì nỗi buồn cũng đã vơi đi
時間がたつにつれて、悲しみは薄らいできた。
Trận đấu càng kéo dài thì khán giả càng hưng phấn và ồn ào
試合が進むにつれて、観衆も興奮してきて大騒ぎとなった。
Chú ý:
Cách dùng và ý nghĩa giống với ~にしたがってnên không thể dùng trong trường hợp biểu thị sự thay đổi một lần.