Học tiếng Nhật – Chữ Kanji N1 “Bài 21”

Kanji         Âm On         Âm Kun            Tiếng Việt

ショウ とな.える Thánh ca,đọc thuộc lòng,kêu gọi,kêu la
ア オ オモネ.   Châu phi,phẳng hơn,góc
サク Dây, dây thừng
セイ マコ   Chân thành,khiển trách,cảnh báo,ngăn cấm,sự thật,trung thực
シュウ カサ. おそ.う Tấn công,trước,thành công,cọc
コン ねんご.ろ Tử tế,lịch sự,hiếu khách,thân mật
ハイ   Diễn viên
ヘイ ツ がら え Xử lý,quây kẹp,núm,trục
キョウ おどろ.く おどろ.かす Tự hỏi,ngạc nhiên,sợ hãi,ngạc nhiên
マ マア ア   Cây gai dầu, lanh
リ スモ   Nho khô
コウ ヒロ. おおき.い Phong phú,mạnh mẽ,rộng
ザイ スイ セイ かる けず.る Liều,thuốc
ライ   Ghềnh, hiện tại
シュ おもむき おもむ.く Hiểu thông thường,tiến hành,có xu hướng trở thành