Học tiếng Nhật – Chữ Kanji N1 “Bài 23”

Kanji          Âm On         Âm Kun            Tiếng Việt

ハ ハク はたがしら Quyền bá chủ,quyền tối cao,lãnh đạo,nhà vô địch
ショウ ツマビ.ラ くわ.しい Chi tiết,đầy đủ,phút,chính xác
テイ   Chống lạ,tiếp cận,liên lạc
キョウ おびや.かす おど.す おど.かす Đe dọa,ép buộc
モ シゲ.   Um tùm
ギ キ いけにえ Hy sinh
はた Lá cờ,cờ quốc gia
キョ へだ.たる Đường dài
ガ ミヤ.   Duyên dáng,thanh lịch,tinh tế
ショク カザ. かざ.る Trang trí,tô điểm,tôn tạo
モウ ア   Lưới,mạng
リュウ リョウ ロウ イ たつ Rồng,đế quốc
    Bài thơ,thơ
ハン しげ.る しげ.く Um tùm,dày,mọc um tùm,tần số,sự phức tạp,rắc rối
ヨク つばさ Cánh,máy bay,sườn