Học tiếng Nhật – Chữ kanji N1 “bài 76”

Kanji        Âm On         Âm Kun          Tiếng Việt

エキ ヤク また Cũng,một lần nữa
ジュン シュン はか.る まこと Tham khảo ý kiến
サイ と.る いろどり Xúc xắc,hình thức,xuất hiện,đi,màu
サ シャ ウスギ   Gạc,tơ nhện
  Tiền,văn xuôi,bài thơ
ボウ ム ひとみ Mắt của học trò
キュウ   Viên ngọc đen xinh đẹp ,chín
ニ ジ ふた.つ そえ Hai,thứ hai
スイ つむ おもり Trọng lượng
シュン ひちくど.い くど.い くどくど ねんご.ろ Tẻ nhạt
コウ しあわ.せ さいわ.い Hạnh phúc,may mắn
トウ   Thủy đậu,bệnh đậu mùa
ショウ ソウ ふえ Một công cụ sậy
カン ツヨ.   Mạnh mẽ,giống,công bình,hòa bình
サ シャ   Phật giáo áo lễ ngắn