Học tiếng Nhật – Chữ Kanji N1 “Bài 8”

Kanji        Âm On         Âm Kun           Tiếng Việt

セイ ジョウ サカ. も.る さか.る Bùng nổ,phát triển thịnh vượng
コウ オ   Hoàng đế
リン ノゾ. Tìm đến,gặp gỡ,đối chất,tham dự,kêu gọi
トウ ふ.む ふ.まえる Bước,chà đạp
カイ エ こわ.す こわ.れる やぶ.る Phá hủy,phá vỡ
サイ   Trái phiếu,cho vay,nợ
コウ キョウ オコ. おこ.る Giải trí,làm sống lại,lấy quan tâm
ゲン ミナモ   Nguồn,nguồn gốc
    Buổi lễ,quy tắc,ngoại tình,trường hợp,một vấn đề
ソウ ショウ ケズ.シケ つく.る はじ.める きず Nguồn gốc,vết thương,tổn thương,bắt đầu
ショウ さわ.る Cản trở
ケイ つ.ぐ まま- Thừa kế,thành công,vá,ghép
キン すじ Cơ bắp,gân,dây chằng,chất xơ,kế hoạch,nguồn gốc
トウ アラソ. たたか.う Chiến đấu,chiến tranh
ソウ ホウム.   Táng,chôn cất,gác