Học tiếng Nhật – Từ vựng N1 “Bài 47”

Kanji      Hiragana      Tiếng Việt
簡潔    かんけつ    Ngắn gọn,súc tích,đơn giản
還元    かんげん    Giảm,độ phân giải
刊行    かんこう    Xuất bản,vấn đề
慣行    かんこう    Thực hành quán ,thói quen
勧告    かんこく    Lời khuyên,tư vấn,sự quở trách
看護    かんご    Điều dưỡng ,y tá
漢語    かんご    Hán ngữ
換算    かんさん    Chuyển đổi,thay đổi,trao đổi
監視    かんし    Giám sát,kiểm tra,quan sát
慣習    かんしゅう    Thông thường
観衆    かんしゅう    Khán giả
干渉    かんしょう    Can thiệp
感触    かんしょく    Xúc giác,cảm giác
肝心    かんじん    Cơ bản,quan trọng
歓声    かんせい    Cỗ vũ
感染    かんせん    Nhiễm trùng,lây lan
幹線    かんせん    Dòng chính,đường ống
関税    かんぜい    Hải quan,thuế quan
簡素    かんそ    Đơn giản,đồng bằng
観点    かんてん    Quan điểm
感度    かんど    Độ nhạy cảm ,mức độ nghiêm trọng
幹部    かんぶ    Quản lý,nhân viên điều hành
勘弁    かんべん    Tha thứ,nhẫn nại
完璧    かんぺき    Hoàn thiện,đầy đủ,hoàn hảo
感無量  かんむりょう    Cảm giác không thể diễn tả
勧誘    かんゆう    Sự mời mọc,sự mời chào,rủ rê
関与    かんよ    Sự tham gia,liên quan
慣用    かんよう    Phổ biến
寛容    かんよう    Khoan dung,độ lượng
観覧    かんらん    Sự tham quan,tham quan,xem
官僚    かんりょう    Quan liêu,quan chức
慣例    かんれい    Tập quán,thói quen,quy ước
還暦    かんれき    Sinh nhật 60 tuổi ,sự lên lão,thọ
貫禄    かんろく    Hiện diện,nhân phẩm
緩和    かんわ    Hòa hoãn,nới lỏng ,bớt căng thẳng
蓋        がい    Vung,nắp,cái nắp nồi
街        がい    Phố xá,phố phường
外貨    がいか    Ngoại tệ
外観    がいかん    Bề ngoài,hình dạng
外相    がいしょう    Bộ trưởng ngoại giao