Học tiếng Nhật – Từ vựng N1 “Bài 8”

的    てき    Của
適応    てきおう    Thích ứng, sự phù hợp
適宜    てきぎ    Phù hợp
適性    てきせい    Sự thích hợp với tính chất, cá tính ( của người ) và sự việc
手際    てぎわ    Phương pháp, khả năng giải quyết, công việc
手順    てじゅん    Thứ tự, trình tự
手錠    てじょう    Còng tay, còng số 8
手近    てぢか    Bên cạnh, xung quanh
てっきり    Chắc chắn, không nghi ngờ
鉄鋼    てっこう    Sắt thép
徹する    てっする    Xuyên qua, xâm nhập
鉄片    てっぺん    Sắt phế liệu
手配    てはい    Sự chuẩn bị, sự sắp xếp, bố trí
手筈    てはず    Sắp xếp, kế hoạch, chương trình
手引き    てびき    Hướng dẫn, chỉ đạo, nhập môn, giới thiệu
手本    てほん    Chữ, tranh mẫu, tấm gương, điển hình
手回し    てまわし    Tay quay, sự chuẩn bị, sắp xếp
手元    てもと    Trong tay, bên tay, bên người
照り返す    てりかえす    Phản ánh, đối chiếu
手分け    てわけ    Phân công lao động
店    てん    Cửa hàng
点火    てんか    Bật lửa, đốt lửa, ánh sáng
転回    てんかい    Sự chuyển biến, chuyển hướng
転換    てんかん    Sự đánh đổi, thay đổi, chuyển đổi
転居    てんきょ    Sự chuyển nhà, chuyển chỗ ở
転勤    てんきん    Sự chuyển công tác, làm việc khác
点検    てんけん    Thanh tra, kiểm tra
転校    てんこう    Chuyển trường
天国    てんごく    Cường quốc
天才    てんさい    Thiên tài, thần đồng
天災    てんさい    Thiên tai, thảm họa