Học tiếng Nhật – Từ vựng N3 “Bài 24”

Kanji         Hiragana         Tiếng Việt
頭痛        ずつう            Đau đầu
ずっと            Liên tiếp, trong suốt, rất nhiều
すてき            Đáng yêu, mơ mộng, đẹp, tuyệt vời
既に        すでに            Đã quá muộn
すなわち         Có nghĩa là, cụ thể là, nghĩa là
素晴らしい  すばらしい   Tuyệt vời, lộng lẫy, tráng lệ
スピーチ         Bài phát biểu
全て       すべて             Tất cả, toàn bộ, hoàn toàn, nói chung, hoàn toàn
済ませるすませる         Được hoàn thành
角            すみ                Râu
すみません(感)            Xin lỗi
為る        する               Để thay đổi, để được sử dụng, để đạt đến
すると    すると            Về điểm ấy
鋭い         せい               Chiều cao, tầm vóc
正           せい              (hợp lý) đúng sự thật, thường xuyên
生             せい              Dự thảo ,thô, chưa qua chế biến
性             せい              Giới tính
所為         せい              Nguyên nhân, lý do, lỗi
性格         せいかく        Nhân vật, tính cách
正確         せいかく        Chính xác, đúng giờ, tính chính xác, tính xác thực, tính xác thực
世紀          せいき           Thế kỷ, thời đại
請求         せいきゅう     Khiếu nại, yêu cầu, ứng dụng, yêu cầu
税金          ぜいきん        Thuế, nhiệm vụ
清潔          せいけつ        Sạch
制限         せいげん        Hạn chế, hạn chế, hạn chế
成功          せいこう        Thành công
生産         せいさん         Sản xuất
正式          せいしき        Hợp thức, chính thức
精神        せいしん        Tâm trí, linh hồn, trái tim, tinh thần, ý định
成人        せいじん        Người lớn
精々       せいぜい         Nhất, tốt nhất, tối đa càng nhiều càng tốt
成績       せいせき         Kết quả, kỷ lục
製造       せいぞう         Sản xuất
贅沢         ぜいたく         Sang trọng, lãng phí
成長         せいちょう      Tăng trưởng, phát triển đến tuổi trưởng thành
制度       せいど            Hệ thống, tổ chức, tổ chức
青年         せいねん         Thanh niên