Học tiếng Nhật – Từ vựng N3 “Bài 36”

Kanji        Hiragana       Tiếng Việt
のんびり      Vô tư, lúc giải trí
場           ば                Địa điểm, lĩnh vực
パーセント   Phần trăm
はい     (感)           Mặc, đặt trên
灰           はい             Tro
梅雨       ばいう          Mùa mưa, mưa trong mùa mưa
バイオリン    Violon
ハイキング    Đi bộ đường dài
配達       はいたつ       Giao hàng, phân phối
パイプ          Đường ống, ống, kênh chính thức
俳優 はいゆう Diễn viên, nữ diễn viên, người chơi, biểu diễn
パイロット    Phi công
墓            はか             Mộ, ngôi mộ
馬鹿       ばか        Kẻ ngốc, đồ ngốc, tầm thường vật chất
博士       はかせ          Tiến sĩ
計る       はかる      Để đo lường, để cân nhắc, để khảo sát
履く       はく             Để mặc, để đưa vào
吐く       はく             Để thở, nôn ra
拍手       はくしゅ       Vỗ tay, tiếng vỗ tay
莫大       ばくだい       Rất lớn, rộng lớn
爆発       ばくはつ       Nổ,  phun trào
博物館   はくぶつかんBảo tàng
激しい   はげしい       Bạo lực, mãnh liệt
はさみ          Kéo
破産       はさん          Phá sản
端           はし             Kết thúc , cạnh, tip, lề, điểm
始まり   はじまり       Nguồn gốc, bắt đầu
パス              Con đường, vượt qua
外す       はずす          Cởi, để loại bỏ
パスポート    Hộ chiếu
旗           はた              Cờ
肌           はだ              Da
裸           はだか           Khỏa thân
畑           はたけ           Lĩnh vực
二十       はたち           20 tuổi
働き       はたらき        Làm việc, lao động
バッグ            Túi xách, lỗi
発見       はっけん         Khám phá, phát hiện, tìm kiếm
発行       はっこう         Vấn đề