Bài viết

Khóa học tiếng Nhật sơ cấp N4

“KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT SƠ CẤP N4”

Khóa học tiếng Nhật sơ cấp N4 được chia ra làm hai khóa:

KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 1 TRÌNH ĐỘ N4: là khóa học dành cho các bạn đã học xong 25 bài minano nihongo, hoặc các bạn đã từng học tiếng Nhật 6 tháng trở lên .
Nội dung học của khóa học này gồm:

» Học ngữ pháp và từ vựng từ bài 26 đến bài 37 của giáo trình minano nihongo.
» Chia động từ ở thể khả năng ứng dụng động từ thể khả năng trong ngữ pháp
» Cách sử dụng tự động từ và tha động từ
» Diễn tả các hành động đồng thời xảy ra
» Nêu kế hoạch hoặc dự định trong tương lai
» Đưa ra lời khuyên bảo.
» Cách dùng thể mệnh lệnh và cấm đoán.
» Chia thể điều kiện và cách sử dụng câu điều kiện.
» Câu bị động diễn tả hành động bị được.
» 400 từ vựng và 30 cấu trúc ngữ pháp
» 100 chữ hán tự tiếp theo.

Read more