Tự học tiếng Nhật trực tuyến – Chữ Kanji N2 “Bài 18”

Kanji       Âm On           Âm Kun           Tiếng Việt

エキ Chất lỏng,nước trái cây,nhựa
イ エ ころも きぬ -ぎ May mặc,quần áo
ケン かた Vai
レイ ぜろ こぼ.す こぼ.れる Bằng không,tràn,không có gì
ヨウ オサナ. Giai đoạn phôi thai,thời thơ ấu
Hành lý,vai cựa tải,hàng hóa
ハク ト.メ と.まる Qua đêm,đưa lên
コウ オウ き こ Màu vàng
カン ウマ. あま.い あま.える あま.やかす Ngọt,dỗ,nuông chiều,nội dung
シン ジ Lưu giữ,chủ đề
セン アサ. Nông cạn,hời hợt,phù phiếm,khốn khổ
ソウ シュ ハ. Quét ,bàn chải
ウン -グ くも Mây
クツ ホ. Khai quật,nghiên cứu kỹ lưỡng
シャ す.てる Loại bỏ,vứt bỏ,từ bỏ