Học Ngữ Pháp Tiếng Nhật N3 “Bài 18″


70. ~ていらい~(て以来): Kể từ, suốt từ ~

Giải thích:
Chỉ một việc diễn ra liên tục từ một thời điểm trong quá khứ cho đến tận bây giờ
Ví dụ:
Kể từ đó cô ta không xuất hiện nữa
あれ以来彼女は姿を見せない
Từ tuần trước phải họp nên tôi mệt mỏi vô cùng
先週以来ずっと会議続きで、くたくたに疲れきっている
Suốt từ sau khi tôi nằm vùi vì bị cảm trong kỳ nghỉ hè tới nay, tình trạng sức khỏe của tôi thật sự tệ.
夏休みに風邪で寝込んで以来、どうも体の調子が悪い
Chú ý:
以来Có thể đi sau danh từ và có ý nghĩa là “kể từ”, “suốt từ”
Từ ngày đi làm tôi chưa nghĩ ngày nào
私は入会社以来、一日も休んでいない。

71.~てからでないと/からでなければ :   Nếu không…thì cũng không

Giải thích:
Nếu không thực hiện cái nói đằng trước  thì cái đằng sau cũng không thực hiện được
Ví dụ:
Thôi mình hãy cùng về
一緒に帰ろうよ。
Công việc này phải xong thì mới về được
この仕事が終わってからでないと帰れないんだ。
Ở công ty của tôi, nếu không được phép của giám độc thì không được làm gì cả
わが会社では、社長の許可をもらってからでなければ何もできない。
Chỉ sau 1h trưa tôi mới có thể có mặt tại cuộc hợp được
1時間からでなければ会議に出席できない。
Chú ý:
Câu sau luôn mang ý phủ định

72.~てしかたがない(~て仕方がない): Không thể chịu được

Giải thích:
Diễn tả không thể chịu được, không biết làm sao, quá ~ (không kiểm soát được)
Ví dụ:
Từ khi gặp nhau ở công viên, tự nhiên tôi thấy nhớ cô ấy không thể chịu được
公園で出会って以来、彼女のことが気になってしかたがない
Mỗi lần xem phim này tôi đều không kìm chế được nước mắt
この映画はみるたびに、涙が出て仕方がない。
Ngày nào cũng bận ơi là bận
毎日忙しくてしかたがない
Thi đậu, vui ơi là vui
試験に合格したので、うれしくてしかたがない。
Chú ý:
Chủ ngữ giới hạn ở ngôi thứ nhất
Giống với mẫu てたまらない

73. ~てしようがない~: Không thể chịu được

Giải thích:
không thể chịu được, không biết làm sao, quá ~ (không kiểm soát được)
Vi dụ:
Hôm nay nóng chịu không nổi
今日は暑くてしようがない。
Tôi muốn gặp anh ấy vô cùng
彼に会いたくてしようがない。
Tôi muốn bỏ công việc này nhưng vì hoàn cảnh nên không bỏ được
この仕事はやめたくてしようがないが、事情があってやめられないのだ。
Chú ý:
Chủ ngữ giới hạn ở ngôi thứ hai
Giống với mẫu てたまらない