Học tiếng Nhật – Chữ kanji N1 “bài 2”

Kanji        Âm On         Âm Kun              Tiếng Việt

エン   Đồng mưu,giúp đỡ,tiết kiệm
シ セ ほどこ.す Bố thí,áp dụng băng,quản lý viện trợ đầu tiên
セイ ショウ   Tốt,nôi,thị xã,cộng đồng
ゴ マモ.   Bảo vệ
  Mở ra
タイ わざ.と Thái độ,điều kiện,con số
セン あざ.やか Tươi,sống động,rõ ràng,rực rỡ
シ ミ.   Kiểm tra,liên quan như là,xem,nhìn vào
ジョウ チョウ デキ えだ すじ Khoản,mục
カン ミ   Thân cây
ドク トク ヒト.   Duy nhất,một mình,một cách tự nhiên
キュウ グウ ク クウ ミ   Cung điện,công chúa
ソツ リツ シュツ ひき.いる Tỷ lệ, hệ số
エイ   Quốc phòng,bảo vệ
チョウ -バ. は.る -は.り Kéo dài,lây lan,căng ra