Học tiếng Nhật – Chữ Kanji N1 “Bài 32”

Kanji        Âm On           Âm Kun            Tiếng Việt

カン カガ かんが.みる Mẫu vật,cảnh báo,học hỏi từ
シ カ.   Thuần hóa,nâng cao,giữ,thức ăn
イン かげ かげ.る Bóng râm,âm,tiêu cực,bóng tối
  Ghi,chữ ký
ズイ まにまに したが.う Mặc dù,trong khi,vâng lời,trình
レツ ハゲ.シ   Nồng nhiệt,bạo lực,tha thiết,nghiêm trọng
ジン ヒ たず.ねる Tìm hiểu,thấu hiểu
稿 コウ わら したがき Dự thảo,bản sao,bản thảo,rơm
タン   Màu gỉ,màu đỏ chỉ đỏ,thuốc
ケイ サト. ひら.く Tiết lọ,mở,nối
ヤ エ マ なり か Cổ điển
キュウ オ   Đồi,ngọn
トウ むね むな- Khu vực ,tòa nhà,nóc nhà
ジョウ つち Rất nhiều,đất
マン みがりに Phim hoạt hình ,tham nhũng ,không tự nguyện