Học tiếng Nhật Online – Chữ kanji N4 “bài 1”

Học tiếng Nhật online chữ kanji có rất nhiều, bạn nên lên phương án học tiếng Nhật online sao cho thích hợp nhất, bạn phải bố trí thời gian học tiếng Nhật onlinethường xuyên và đều đặng, đừng bỏ nó quá lâu bạn sẽ nhanh quên. Người bắt đầu học tiếng Nhật nên cố gắn học thật kỹ từng mẫu câu và từ trước khi học nâng cao.

Kanji         Âm On           Âm Kun              Tiếng Việt

カイ エ アツ.マ あ.う あ.わせる Gặp,gặp gỡ
ドウ おな.じ Giống nhau
ジ ズ ツカ.エ こと つか.う Vấn đề,điều
ジ シ オノ.ズ みずか.ら おの.ずから Chính mình
シャ ヤシ   Công ty,hiệp hội
ハツ ホツ ハナ. た.つ あば.く おこ.る つか.わす Phát ra,bắt đầu từ
シャ もの Một ai đó,người
  Mặt đất,trái đất
ギョウ ゴウ ワ   Kinh doanh
ホウ -ガ かた -かた Hướng,người
シン あたら.しい あら.た あら- にい Mới
ジョウ チョウ Vị trí,địa diểm
  Nhân viên,thành viên
リツ リュウ リットル -ダ.テ た.つ -た.つ た.ち- た.てる -た.てる た.て- たて- -た.て -だ.て Đứng lên
カイ ア.ケ ひら.く ひら.き -びら.き ひら.ける あ.く Mở