Học tiếng Nhật Online – Chữ Kanji N4 “Bài 12”

Học tiếng Nhật: Hiện tại có rất nhiều công ty của Nhật đầu tư vào Việt Nam, nhu cầu tuyển dung lao động người việc là rất cần thiết. Công ty tuyển dụng lao động Nhật bản tại Việt Nam họ luôn luôn ưu tiên những người đã từng sống và học tập tại Nhật bản, vì vậy người học tiếng nhật ngày càn đông, hoc tieng nhat.

Kanji         Âm On             Âm Kun           Tiếng Việt

よ よる Buổi tối
オン イン -ノン おと Âm thanh,tiếng ồn
チュウ そそ.ぐ さ.す つ.ぐ Rót ,tưới,đổ
かえ.る かえ.す おく.る とつ.ぐ Trở về
コ -フル. ふる.い ふる-
うた うた.う Bài hát,hát
バイ か.う Mua
アク オ わる.い わる- あ.し にく.い -にく.い ああ いずくに いずくんぞ にく.む Xấu,ác
ズ ト ハカ. Bàn đồ,bức tranh
シュウ Tuần