Học tiếng Nhật – Từ vựng N1 “Bài 2”

堂々    どうどう    Lộng lẫy, hoành tráng, ấn tượng
どうにか    Theo cách này hay cách khác
導入    どうにゅう    Giới thiệu, mang về, hàng đầu trong
同封    どうふう    Kèm theo
同盟    どうめい    Liên minh, công đoàn, giải đấu
どうやら    Có vẻ như, bằng cách này hay cách khác
動揺    どうよう    Xáo trộn, bất ổn, bạo động
動力    どうりょく    Động lực
独裁    どくさい    Độc tài, chế độ chuyên quyền
読者    どくしゃ    Đọc giả
独自    どくじ    Ban đầu, đặc trưng, đặc biệt
独占    どくせん    Độc quyền
独創    どくそう    Độc đáo
何処    どこ    Ở đâu
何処か    どこか    Một nơi nào đó, bất cứ nơi nào
土産    どさん    Thổ sản
土台    どだい    Nền tảng, cơ sở
何方    どちら    which, who
土手    どて    Ngân hàng
何方    どなた    Ai, người nào?
怒鳴る    どなる    Hét lên, kêu la
何の    どの    Gì, cái gì
土俵    どひょう    Đấu trường
土木    どぼく    Công trình cộng
何れ    どれ    well, now, let me see, which (of three or more)
何々    どれどれ    which (emphatic)
度忘れ    どわすれ    Quên, mất trí
鈍感    どんかん    Vô hồn
内閣    ないかく    Nội cáo, chính phủ
乃至    ないし    Từ…đến, giữa
内臓    ないぞう    Nội tạng
内部    ないぶ    Nội bộ