Học tiếng Nhật – Từ vựng N1 “Bài 5”

特産    とくさん    Đặc sản, sản phẩm đặc biệt
特集    とくしゅう    Tính năng
得点    とくてん    Điểm số
特派    とくは    Đặc phái, cử riêng
特有    とくゆう    Vốn có, đặc hữu, đặc biệt
研ぐ    とぐ    Làm sắc nét, lau chùi, rửa
刺    とげ    Gai, đau cột sống
遂げる    とげる    Hoàn thành, đạt được, thực hiện được
床    とこ    Giường bệnh, đệm
所が    ところが    Tuy nhiên, trong khi, ngay cả khi
所で    ところで    Bằng cách này, ngay cả khi, không có vấn đề gì
年頃    としごろ    Độ tuổi
年寄り    としより    Người già
戸締り    とじまり    Đóng cửa
途上    とじょう    Trên đường đi lên, trên đường phát triển
綴じる    とじる    Ràng buộc
途絶える    とだえる    Ngưng, ngăn chặn
特許    とっきょ    Bằng sáng chế, điều kỳ diệu
疾っくに    とっくに    Thời gian trước đây
特権    とっけん    Đặc quyền, quyền đặc biệt
咄嗟    とっさ    Thời điểm này, ngay lập tức
取っ手    とって    Xử lý, nắm, núm
突破    とっぱ    Bước đột phá
突如    とつじょ    Đột nhiên, đột ngột
迚も    とても    Rất, hết sức, cực
整える    ととのえる    Đặt theo thứ tự, sắp xếp, điều chỉnh
届け    とどけ    Báo cáo, thông báo
滞る    とどこおる    Trì trệ, bì hoãn lại
止まる    とどまる    Giới hạn