Học tiếng Nhật – Từ vựng N1 “Bài 55”

Kanji        Hiragana        Tiếng Việt
決算    けっさん    Quyết toán,cân đối tài khoản
決勝    けっしょう    Quyết thắng ,chung kết
結晶    けっしょう    Kết tinh,tinh thể
結成    けっせい    Sự tạo thành,kết thành
結束    けっそく    Sự buộc,sự trói,sự đoàn kết,sự đồng lòng
傑        けつ    Sự ưu tú,xuất sắc
決意    けつい    Quyết ý,quyết tâm,quyết định
決議    けつぎ    Nghị quyết
結合    けつごう    Kết hợp ,kết nối,phối hợp ,gắn kết
決断    けつだん    Thẩm đoán ,quyết đoán
欠乏    けつぼう    Điêu đứng ,thiếu thốn
蹴飛ばすけとばす    Đá,từ chối
貶す    けなす    Gièm pha,chê bai,bôi xấu,bôi nhọ
煙たいけむたい    Ngạt thở vì khói,ngột ngạt,gò bó,không thoải mái
煙る    けむる    Có khói,bốc khói,bốc hơi
家来    けらい    Gia nhân,gia lại,người hầu
けれど    Nhưng
圏        けん    Phạm vi,lĩnh vực,hình tròn
権        けん    Thẩm quyền
権威    けんい    Quyền thế,quyền uy
兼業    けんぎょう    Nghề kiêm nghiệm,nghề thứ hai
権限    けんげん    Quyền hạn,thẩm quyền
健在    けんざい    Khỏe mạnh,tình trạng sức khỏe tốt
懸賞    けんしょう    Giải thưởng,chương trình có thưởng
検事    けんじ    Kiểm sát viên,công tố viên
健全    けんぜん    khỏe mạnh,bình thường,kiện toàn,lành mạnh
見地    けんち    Quan điểm ,vị trí đánh giá,lý luận
賢明    けんめい    Khôn ngoan,thông minh,khéo léo
倹約    けんやく    Tiết kiệm ,kinh tế
兼用    けんよう    Kết hợp sử dụng
権力    けんりょく    Quyền lực ,ảnh hưởng
劇団    げきだん    Phường chèo ,kịch đoàn
激励    げきれい    Động viên,khuyến khích ,cổ vũ
月謝    げっしゃ    Tiền học hàng tháng
げっそり    Sự ngã lòng,sự mất nhuệ khí,gầy đi,sụt cân
月賦    げっぷ    Lãi suất hàng tháng ,tiền trả góp theo tháng
下痢    げり    Tháo dạ ,bệnh tiêu chảy
原        げん    Nguyên nhân,bản chất,nguyên bản
原形    げんけい    Hình thức ban đầu ,nguyên hình
現行    げんこう    Hiện hành