Học tiếng Nhật – Từ vựng N2 “Bài 36”

Kanji           Hiragana       Tiếng Việt
万歳         ばんざい       Vạn tuế,sự hoan hô,muôn năm
判事          はんじ          Thẩm phán,bộ máy tư pháp
反省         はんせい       Suy nghĩ lại,dằn vặt
番地         ばんち          Địa chì
パンツ           Quần âu nữ
バンド           Ban nhạc,nhóm nhạc
半島          ハンドル       Bánh lái,tay lái,lái
日当たり   ひあたり       Nói có ánh nắng mặt trời chiếu
日帰り       ひがえり       Hành trình trong ngày
比較的       ひかくてき    Tương đối,có tính so sánh
日陰           ひかげ           Bóng tối,bóng râm,bóng mát
ぴかぴか       Lấp lánh,lấp loáng
引受る        ひきうける    Đảm nhận,tiếp đón
引返す       ひきかえす    Lặp đi lặp lại
引算           ひきざん       Phép trừ,tính trừ
引出す        ひきだす       Kéo ra,lấy ra
引き止める ひきとめる   Kéo lại,làm ngừng trệ,lưu giữ
卑怯            ひきょう      Hèn nhát,bần tiện
引分け         ひきわけ       Hòa tỷ số,ngang điểm
髭                ひげ              Râu
陽射             ひざし          Ánh sáng mặt trời,ánh nắng
肘                 ひじ              Khuỷu tay,cùi chỏ
ピストル        Súng lục
ビタミン        Vitamin
ぴたり           Vừa vặn
引っ掛かる ひっかかる     Móc vào,bị lừa gạt,dính líu
筆記            ひっき            Bút ký
引っ繰り返すひっくりかえす  Lật trở lại,đổ xuống
引越し          ひっこし          Chuyển nhà
引っ込む      ひっこむ          Co lại,lõm vào rơi xuống
筆者             ひっしゃ          Phóng viên,ký giả
必需品         ひつじゅひん  Nhu yếu phẩm
人差指          ひとさしゆび  Ngón trỏ
一通り          ひととおり    Thông thường,đại khái ,một loạt
人通り          ひとどおり    Người giao thông trên đường
ひとまず       Tạm thời
Kanji           Hiragana       Tiếng Việt
万歳         ばんざい       Vạn tuế,sự hoan hô,muôn năm
判事          はんじ          Thẩm phán,bộ máy tư pháp
反省         はんせい       Suy nghĩ lại,dằn vặt
番地         ばんち          Địa chì
パンツ           Quần âu nữ
バンド           Ban nhạc,nhóm nhạc
半島          ハンドル       Bánh lái,tay lái,lái
日当たり   ひあたり       Nói có ánh nắng mặt trời chiếu
日帰り       ひがえり       Hành trình trong ngày
比較的       ひかくてき    Tương đối,có tính so sánh
日陰           ひかげ           Bóng tối,bóng râm,bóng mát
ぴかぴか       Lấp lánh,lấp loáng
引受る        ひきうける    Đảm nhận,tiếp đón
引返す       ひきかえす    Lặp đi lặp lại
引算           ひきざん       Phép trừ,tính trừ
引出す        ひきだす       Kéo ra,lấy ra
引き止める ひきとめる   Kéo lại,làm ngừng trệ,lưu giữ
卑怯            ひきょう      Hèn nhát,bần tiện
引分け         ひきわけ       Hòa tỷ số,ngang điểm
髭                ひげ              Râu
陽射             ひざし          Ánh sáng mặt trời,ánh nắng
肘                 ひじ              Khuỷu tay,cùi chỏ
ピストル        Súng lục
ビタミン        Vitamin
ぴたり           Vừa vặn
引っ掛かる ひっかかる     Móc vào,bị lừa gạt,dính líu
筆記            ひっき            Bút ký
引っ繰り返すひっくりかえす  Lật trở lại,đổ xuống
引越し          ひっこし          Chuyển nhà
引っ込む      ひっこむ          Co lại,lõm vào rơi xuống
筆者             ひっしゃ          Phóng viên,ký giả
必需品         ひつじゅひん  Nhu yếu phẩm
人差指          ひとさしゆび  Ngón trỏ
一通り          ひととおり    Thông thường,đại khái ,một loạt
人通り          ひとどおり    Người giao thông trên đường
ひとまず       Tạm thời