Học tiếng Nhật – Từ vựng N2 “Bài 39”

Kanji             Hiragana        Tiếng Việt
振り仮名   ふりがな       Từ ghi cách đọc
プリント       Bản in,in ấn
振舞う       ふるまう       Tiếp đãi ,thết đãi
ブローチ       Dao chuốt,cái cài áo
プログラム   Chương trình
風呂敷       ふろしき      Áo choàng
ふわふわ      Mềm mại,nhẹ nhàng
噴火           ふんか         Sự phun lửa
分解           ぶんかい      Phân giải,sự tháo rời
文芸           ぶんげい      Văn nghệ
文献           ぶんけん      Văn bản,văn kiện
噴水           ふんすい      Vòi nước
分数          ぶんすう      Phân số,lẻ
文体          ぶんたい      Văn thể
分布          ぶんぷ          Sự phân bố
文房具      ぶんぼうぐ   Văn phòng phẩm,vật dụng văn phòng
文脈       ぶんみゃく    Văn mạch,mạch văn
分量          ぶんりょう    Phân lượng
分類          ぶんるい       Phân loại
閉会        へいかい       Bế mạc hội nghị
平気          へいき          Yên tĩnh,bất động
並行          へいこう       Song hành,song song
平日          へいじつ       Ngày thường,hàng ngày
兵隊         へいたい       Quân đội
平凡         へいぼん       Bình thường
平野         へいや         Đồng bằng
凹む        へこむ          Lõm,hằn xuống
へそ              Rốn
隔てる    へだてる       Phân chia,ngăn cách,cách biệt
別荘         べっそう        Biệt thự,nhà nghỉ
別々         べつべつ        Từng cái một,riêng rẽ từng cái
ベテラン        Người thợ giỏi,người từng trải
ヘリコプター  Máy bay trực thăng,máy bay phản lực
へる               Trải qua,giảm bớt
ぺん               Bút bi
編集         へんしゅう      Biên tập,soạn thảo
便所         べんじょ         Nhà xí,nhà vệ sinh
ペンチ             Cái kìm
望遠鏡     ぼうえんきょう Kính viễn vọng,ống nhòm
方角         ほうがく          Phương hướng