Học tiếng Nhật – Từ vựng N2 “Bài 43”

Kanji          Hiragana             Tiếng Việt
迷信           めいしん          Mê tín,dị đoan
名物           めいぶつ          Đặc sản,sản vật nổi tiếng
銘々          めいめい          Mỗi người,mỗi cá thể
目上          めうえ             Cấp trên,bề trên
メーター          Công tơ mét,đồng hồ
恵まれる   めぐまれる      Được ban cho
巡る            めぐる                  Đi quanh ,dạo quanh

目指す        めざす             Thèm muốn,nhắm vào

目覚し        めざまし          Đồng hồ báo thức
目下             めした               Cấp dưới,hậu bối
目印             めじるし            Mã hiệu,dấu hiệu,mốc
目立つ      めだつ             Nổi lên,nổi bật
めちゃくちゃ      Lộn xộn,bừa bãi,bị làm hỏng
めっきり          Rõ ràng,trông thấy,chợt nổi lên
めでたい          Vui vẻ,hạnh phúc,vui mừng
メニュー          Menu,thực đơn
めまい              Hoa mắt
目安              めやす              Tiêu chuẩn,mục tiêu,mục đích
免税              めんぜい             Miễn thuế
面積              めんせき             Diện tích
面接             めんせつ           Phỏng vấn
面倒臭い     めんどうくさい Phiền hà,rắc rối,khó khăn
儲かる          もうかる            Sinh lời,có lời
儲ける        もうける          Kiếm tiền,có lời
申し訳ない もうしわけないKhông tha thứ được,không bào chữa được
モーター            Mô tơ,động cơ
木材              もくざい              Vật liệu gỗ,gỗ cây
目次           もくじ               Mục lục
潜る            もぐる                Trốn ,tránh,trải qua
もしかしたら          Hoặc là,có thể là,vạn nhất
もしかすると      Hoặc là,có thể là,vạn nhất
もたれる             Dựa,tựa,chống vào,vịn
モダン                Hiện đại
餅                   もち                       Bánh dày
もったいない       Lãng phí,phạm thượng
モデル                 Người mẫu,kiểu,khuôn,nhân vật điển hình
元々            もともと             Vốn dĩ,nguyên là,vốn là
物置              ものおき                Kho cất đồ,phòng để đồ
物語る          ものがたる          Kể chuyện,thuật
物差し          ものさし             Thước đo,thước