Học tiếng Nhật – Từ vựng N2″Bài 34″

Kanji          Hiragana        Tiếng Việt
農産物    のうさんぶつ Nông sản,hàng nông sản
農村        のうそん       Thôn trang,thôn quê,nông thôn
濃度         のうど          Nồng độ
農薬         のうやく      Thuốc trừ sâu
能率         のうりつ      Năng suất,hiệu quả
のこぎり      Cưa
残らず     のこらず      Hoàn tất,tất cả,toàn bộ,sạch sành sanh
載せる     のせる        Đăng tải,chất lên
覗く         のぞく        Liếc nhìn,lộ ra ngoài,nhìn trộm
延ばす     のばす        Trì hoãn,lùi
延びる     のびる        Giãn ra,tăng lên
上り         のぼり        Sự leo lên,sự tăng lên
上る         のぼる       Thăng cấp ,tăng lên
糊             のり           Hồ dán,keo dính
乗換         のりかえ   Đổi xe
載る       のる          Được đặt lên
鈍い         のろい      Chậm chạp ,đần độn
のろのろ   Chầm chậm,chậm chạp
呑気         のんき      Vô lo,không lo lắng gì
灰色         はいいろ   Màu xám,xám
俳句         はいく      Thơ haiku,bài cú
拝見          はいけん  Xem,chiêm ngưỡng
売店          ばいてん  Quầy bán hàng
売買          ばいばい   Buôn bán,thương vụ
這う           はう         Vật ngã,bò
生える       はえる      Mọc,phát triển,lớn lên
剥す          はがす       Bóc ra,làm bong ra,mở ra
ばからしい Vô duyên,ngu ngốc
秤               はかり       Sự thăng bằng,cán cân
量る           はかる      Cân,đo
測る           はかる      Đo đạc,cân,kiểm tra
吐き気       はきけ      Buồn nôn,nôn mửa
はきはき   Rõ ràng,minh bạch
掃く           はく         Thu thập,quét ,chải
歯車           はぐるま   Bánh răng
バケツ       Thùng thiếc,cái xô
挟まる       はさまる    Kẹp,kẹt vào giữa
挟む           はさむ       Kẹp vào,chèn vào
箸               はし          Đũa