Học tiếng Nhật – Từ vựng N3 “Bài 29”

Kanji           Hiragana         Tiếng Việt
誕生          たんじょう    sinh
ダンス           nhảy
団体          だんたい       tổ chức, hiệp hội
担当          たんとう       (in) phí
単なる     たんなる         chỉ, đơn giản, tuyệt đối
単に          たんに           đơn giản, chỉ là, chỉ có, chỉ duy nhất
地             ち                  đất
地位          ちい              (xã hội) vị trí, tình trạng
地域          ちいき            khu vực
チーズ            pho mát
チーム            đội
知恵          ちえ               trí tuệ, trí thông minh
地下           ちか               tầng hầm, dưới lòng đất
違い          ちがい            sự khác biệt
違いない  ちがいない      chắc chắn, không nhầm lẫn
近頃         ちかごろ          gần đây, ngày nay
地球         ちきゅう           trái đất
地区         ちく                 quận, huyện, phần, khu vực
遅刻          ちこく             chậm trễ, trễ tới
知事          ちじ                quận đốc
知識          ちしき              kiến thức, thông tin
父親          ちちおや          cha
知能          ちのう             thông minh, bộ não
地平線      ちへいせん       chân trời
地方        ちほう    khu vực, địa phương, quận, huyện, khu vực, bờ biển
茶            ちゃ             trà
チャンス       cơ hội
ちゃんと       đúng cách, hoàn hảo
中            ちゅう          bên trong, giữa, trong số những
注            ちゅう          chú thích, lưu ý, giải thích
中央        ちゅうおう   trung tâm
中学        ちゅうがく   trung học cơ sở
中古        ちゅうこ       sử dụng, second-hand cũ
中止         ちゅうし      đình chỉ, gián đoạn, ngưng
駐車         ちゅうしゃ   đỗ xe
昼食        ちゅうしょく ăn trưa, bữa ăn trưa
中心        ちゅうしん    trung tâm, cốt lõi, tim, trục
注目         ちゅうもく   thông báo, sự chú ý, quan sát
注文         ちゅうもん   trật tự, yêu cầu
長期         ちょうき       khoảng thời gian dài