Tự học tiếng Nhật trực tuyến – Chữ kanji N2 “bài 6”

Kanji       Âm On        Âm Kun            Tiếng Việt

ヘン あ.む -あ.み Biên soạn,đan,chỉnh sửa,hoàn thành bài thơ
ソウ シュ シュウ さが.す Tìm kiếm,xác định vị trí
チク タ   Cây tre
チョウ コ. こ.える Vượt qua,siêu
ヘイ ホウ ナラ.ビ な.み なら.べる なら.ぶ Hàng,cũng như,xếp hàng,xếp hạng ,đối thủ
リョウ   Chữa bệnh
サイ と.る Lựa chọn,thực hiện,lấy ,mất
シン モ   Rừng
キョウ ケイ セ. きそ.う Thi đua,cạnh tranh với,đấu giá,bán đấu giá
  Kẹt trong,động vật
コン ね -ね Gốc ,cấp tiến
ハン   Tiếp thị,bán,kinh doanh
レキ レッキ   Chương trình giảng dạy,tiếp tục
ショウ ソウ モッ まさ.に はた まさ ひきい.る Lãnh đạo,chỉ huy,nói chung,ngay từ bây giờ
フク はば Treo di chuyển,chiều rộng