Học tiếng Nhật – Chữ kanji N1 “bài 72”

Kanji        Âm On           Âm Kun          Tiếng Việt

ハン わか.つ Phân phối,phổ biến,phân vùng,hiểu
ただ Chỉ ,miễn phí,ngoài ra
Chân tay,cánh tay và chân
ダン タン まゆみ Tuyết tùng,trục chính cây
ガイ カイ かちどき やわらぐ Chiến thắng bài hát
スイ エ ケイ セイ ホウ   Sao chổi
トウ   Sao chép
あずさ Cây catapa
チュウ ウ   Đăng nhập của con trâu hoặc con bò ,ngưu
    Người thừa kế,thành công
キョウ カナ. かな.える Cấp,trả lời
セキ セ しお うしお Buổi chiều,thủy triều,nước mặn,cơ hội
  Thiết kế kimono
サク ツイタ   Kết hợp,ngày đầu tiên của tháng
カ ガ キャ ギャ とぎ Điều dưỡng,tham dự,giải trí