Học tiếng Nhật Online – Chữ kanji N4 “bài 6”

Làm thế nào để học tốt tiếng Nhật, học tiếng Nhật ở đâu hiệu quả Nhất, học tiếng Nhật có nhiều cách khác nhau và đồi hỏi người học tiếng Nhật cần phải biết các lựa chọn tài liệu học cho phù hợp và học một cách đều đặng cho mỗi ngày.

Kanji        Âm On           Âm Kun             Tiếng Việt

ガ カク エ カイ えが.く かく.する かぎ.る はかりごと はか.る Bức tranh
カイ ウ Biển, đại dương
バイ ウ.レ う.る Bán
チ シ.ラセ し.る Biết ,trí tuệ
ドウ トウ ミ Con đường
シュウ ツド. あつ.まる あつ.める Tập hợp,gặp gỡ,tụ tập
ベツ ワ.ケ わか.れる Phân chia,riêng biệt
ブツ モツ もの もの- Vật
使 つか.う つか.い -つか.い -づか.い Sử dụng
ヒン ホン しな Hàng hóa