Học tiếng Nhật trực tuyến – Chữ kanji N3 “bài 10”

Học chữ kanji rất khó, để học chữ kanji hiệu quả người học cần phải tập trung cao để nhớ từng nét chữ học kanji có nhiều cách khác nhau, mỗi người có cách học và cách tuy duy riêng để nhớ. Có cách học chữ kanji dễ hiểu

Kanji        Âm On          Âm Kun             Tiếng Việt

シン ジン かみ かん- こう Vị thần,tâm trí,linh hồn
バン ツガ. Lần lượt,số lượng trong một loạt
Tiêu chuẩn,đo lường
ジュツ すべ Nghệ thuật,kỹ thuật,kỹ năng,ma thuật
ビ ツブサ. そな.える そな.わる Trang bị,cung cấp,chuẩn bị
Nhà,nhà ở,nơi cư trú,nhà của chúng tôi
ガイ Hại,thương tích
ハイ くば.る Phân phối,lưu vong,vợ,chồng
ケイ いまし.める Khiển trách,răn
イク ハグク. そだ.つ そだ.ち そだ.てる Đưa lên,lớn lên,nâng cao,phía sau
セキ むしろ Chỗ ngồi,dịp này,địa điểm
ホウ ト. おとず.れる たず.ねる Kêu gọi,hãy truy cập,tìm kiếm
ジョウ ショウ ノ.セ の.る -の.り Đi xe,điện,nhân,hồ sơ,lên xe
ザン サン のこ.る のこ.す そこな.う のこ.り Còn lại,còn sót lại
ソウ ソ おも.う Khái niệm,suy nghĩ,ý tưởng