Học tiếng Nhật trực tuyến – Chữ kanji N3 “bài 9”

Hướng dẫn học tiếng Nhật qua mạng cũng là xu hướng tốt cho những người dạy vàhọc tiếng Nhật qua mạng, để người học tiếng Nhật qua mạng tốt thì cần phải kết hợp chặt chẽ với giáo viên mà thường xuyên hướng dẫn cho mình. Học tiếng Nhật qua mạng rất hiệu quả

Kanji         Âm On       Âm Kun            Tiếng Việt

ヤク エ Nhiệm vụ,chiến tranh,chiến dịch,dịch vụ
コウ カマ. かま.える Tư thế,xây dựng,giả vờ
カツ わ.る わり わ.り わ.れる さ.く Tỷ lệ,tương đối,phân chia,cắt,riêng biệt,tách
つい.やす つい.える Chi phí,chi tiêu,tiêu thụ,lãng phí
フ -ヅ つ.ける -つ.ける -づ.ける つ.け つ.け- -つ.け -づ.け -づけ つ.く -づ.く つ.き -つ.き -つ Tuân thủ,đính kèm,nối thêm
ユ ユウ ユイ よし よ.る Vậy nên,một lý do
セツ ゼイ ト. Tin đồn,ý kiến,lý thuyết
ナン -ニク. かた.い -がた.い むずか.しい むづか.しい むつか.しい Khó khăn,không thể
ユウ ウ マサ. やさ.しい すぐ.れる Dịu dàng,vượt qua,diễn viên
フ フウ ブ ソ. おっと Chồng,người đàn ông
シュウ オサ.マ おさ.める Thu nhập,có được,gặt hái,trả tiền,cung cấp
ダン た.つ ことわ.る さだ.める Thôi,suy giảm,từ chối,xin lỗi,cảnh báo,miễn nhiệm
セキ シャク コク イ Đá
ちが.う ちが.い ちが.える -ちが.える たが.う たが.える Sự khác biệt
ショウ き.える け.す Dập tắt,thổi tắt,vô hiệu hóa,hủy bỏ