Học tiếng Nhật trực tuyến – Chữ kanji N3 “bài 15”

Học tiếng nhật ở đâu? trung tâm đào tạo tiếng Nhật nào tốt? chi phí học tiếng Nhật bao nhiêu tiền một tháng? Có rất nhiều câu hỏi đặt ra khi bạn quyết tâm học tiếng Nhật. Để học được tiếng Nhật tốt, người học cần phải chú tâm rất nhiều vào bài học và nhớ thật kỹ từng bài từng câu chữ thì cho dù bạn học tiếng Nhật ở đâucũng sẽ thành công.

Kanji       Âm On         Âm Kun            Tiếng Việt

トウ ト ドウ ショウ チョウ ア.ガ のぼ.る Lên,leo lên
エキ イ やさ.しい やす.い Dễ dàng,sẵn sàng,đơn giản,bói toán
ソク スミ.ヤ はや.い はや- はや.める Nhanh chóng
ソン ゾ Giả sử,được nhận thức,tin ,cảm thấy
ヒ -ト.バ と.ぶ と.ばす Bay ,phân tán
サツ サイ セツ ころ.す -ごろ.し そ.ぐ Giết,giết người
ゴウ さけ.ぶ よびな Biệt danh,số lượng,mục,mục tiêu,bút danh
タン ひとえ Đơn giản,một,duy nhất,chỉ đơn thuần là
すわ.る Ngồi xổm,ghế,đệm,thu thập,ngồi
ハ ヤブ.レ やぶ.る Cắn xé,rách,vỡ,phá hủy,đánh bại,thất vọng
ジョ ジ のぞ.く -よ.け Loại trừ,phân chia,loại bỏ,bãi bỏ
カン Hoàn hảo,hoàn thành,kết thúc
コウ ゴ クダ. お.りる お.ろす ふ.る ふ.り くだ.る Hạ xuống,kết tủa,mùa thu,đầu hàng
セキ せ.める Đổ lỗi,lên án,chỉ trích
と.らえる と.らわれる と.る とら.える とら.われる つか.まえる つか.まる Bắt,nắm bắt