Học tiếng Nhật trực tuyến – Chữ kanji N3 “bài 5”

Tự học tiếng Nhật là phương pháp rất hữu ích mà nhiều sinh viên Việt Nam áp dụng. Muốn học được tiếng Nhật, người học cần phải đọc đi đọc lại nhiều lần và viết cho đúng nét để bạn có thể dễ dàng nhớ nó lâu hơn. Ban đầu bạn phải học tiếng Nhật cơ bảntrước sau đó mới tiếp tục những mẫu câu phức tạp hơn.

Kanji       Âm On          Âm Kun           Tiếng Việt

コウ コモゴ まじ.わる まじ.える ま.じる まじ.る ま.ざる ま.ぜる -か.う か.わす かわ.す Trộn lẫn,pha trộn
Tài liệu,tài nguyên
ヨ シャ あらかじ.め
コウ ムカ. む.く む.い -む.き む.ける -む.け む.かう む.かい む.こう む.こう- むこ Kia,phải đối mặt ,xa hơn nữa,xu hướng tiến tới
サイ -ギ きわ Nhân dịp này,bên ,cạnh,ven đô,nguy hiềm,phiêu lưu mạo hiểm,khi
ショウ カ か.つ -が.ち まさ.る すぐ.れる Chiến thắng
メン ベン ツ おも おもて Mặt nạ,mặt,tính năng,bề mặt
コク ツ.ゲ Mạc khải,cho biết,thông tin,thông báo
ハン ホン タン ホ -カエ. そ.る そ.らす かえ.す かえ.る Chống
ハン バン わか.る Án,có con dấu,chữ ký
ニン みと.める したた.める Thừa nhận,chứng kiến,phân biệt,nhận biết
サン シン ミ まい.る まい- まじわる Bối rối,ba,đi,đến,thăm
リ キ. Lợi nhuận,lợi thế,lợi ích
く.む くみ -ぐみ Hiệp hội,lắp ráp,đoàn kết,hợp tác,vật lộn
Đức tin,sự thật,tin tưởng ,sự trung thành