Học tiếng Nhật trực tuyến – Chữ kanji N3 “bài 6”

Học tiếng Nhật cho người bắt đầutài liệu học tiếng Nhật rất hiệu quả được nhiều tác biên soạn thành. Để có vốn tiếng Nhật tốt, người học luôn đồng hành cùngtiếng Nhật và áp dụng thực tế mọi lúc mọi nơi. Bạn học tiếng Nhật tốt có thể vào làm những công ty của Nhật và được hưởng lương cao.

Kanji        Âm On         Âm Kun          Tiếng Việt

ザイ ア. Tồn tại,vùng ngoại ô,nằm ở
ケン くだん Trường hợp,vấn đề,mục
ソク かわ がわ そば Bên,phản đối,hối tiếc
ニン マカ. まか.せる Trách nhiệm,nhiệm vụ,hạn,ủy thác,bổ nhiệm
イン ヒ.ケ ひ.く ひ.き ひ.き- -び.き Kéo,kéo co,thừa nhận,cài đặt,trích dẫn
キュウ グ もと.める Yêu cầu,mong muốn,yêu cầu,đòi hỏi
ショ ト ところ -ところ どころ Nơi
ジ シ ツ つ.ぐ Tiếp theo,trật tự,trình tự
サク Ngày hôm qua,trước đó
ロン Tranh luận,luận
カン Công chức,chính phủ
ゾウ フ.ヤ ま.す ま.し ふ.える Tăng thêm,thúc đẩy
ケイ かか.る かかり -がかり かか.わる Kết nối,nhiệm vụ,mối quan tâm
カン Cảm xúc,cảm giác
ジョウ セイ なさ.け Cảm giác,cảm xúc,hoàn cảnh