Học tiếng Nhật trực tuyến – Chữ kanji N3 “bài 7”

Học tiếng Nhật có nhiều cách khác nhau, có người chọn học tại trung tâm tiếng Nhật có người chọn học tiếng Nhật tại trường đại học, cao đẳng và phần lớn nhiều người chọn học tiếng Nhật trực tuyến.

Kanji        Âm On        Âm Kun          Tiếng Việt

トウ な.げる -な.げ Ném ,loại bỏ,từ bỏ,khởi động vào,tham gia,đầu tư
ジ シ しめ.す Hiển thị,cho biết,chỉ ra,rõ ràng
ヘン か.わる か.わり か.える Bất thường,thay đổi,kỳ lạ
ダ ダアス ブ. う.つ う.ち- Đình công,đập
チョク ジキ ジカ ス. ただ.ちに なお.す -なお.す なお.る なお.き Trung thực,thẳng thắn,sữa chữa
リョウ フタ てる Cả hai
  Phong cách,buổi lễ,nghi thức,chức năng,phương pháp,hệ thống
カク コウ たし.か たし.かめる Đảm bảo vững chắc,chặt chẽ,cứng,rắn,xác nhận
カ ハ. は.たす はた.す -は.たす は.てる -は.てる Kết thúc,thành công,thực hiện
ヨウ イ.レ   Chứa,hình thức,có vẻ
ヒツ かなら.ず Lúc nào,nhất định,không thể tránh khỏi
エン   Hiệu suất,hành động,chơi,làm,giai đoạn
サイ セイ とし とせ よわい Tuổi
ソウ あらそ.う いか.でか Tranh chấp,tranh luận
ダン   Thảo luận,nói chuyện