Học tiếng Nhật – Từ vựng N3 “Bài 39”

Kanji          Hiragana        Tiếng Việt
不可         ふか               Sai ,không thể ,không đúng
武器         ぶき               Vũ khí ,pháp lệnh
服装         ふくそう        Trang phục
含む         ふくむ            Bao gồm ,đựng
袋             ふくろ            Túi xách ,bao
不幸         ふこう            Bất hạnh ,đau khổ
節             ふし                Giai điệu
無事         ぶじ                An toàn
不思議     ふしぎ             Không có ý nghĩa gì,sự kỳ quái
不自由     ふじゆう          Không tự do,tàn phế
夫人         ふじん             Phụ nữ,vợ ,bà
婦人         ふじん             Phụ nữ
不正         ふせい             Bất chính ,bất công
防ぐ         ふせぐ             Bảo vệ ,phòng ngừa,ngăn chặn
不足         ふそく             Thiếu ,thiếu hụt
舞台         ぶたい             Sân khấu ,khán đài
双子         ふたたび          Một lần nữa
普段         ふだん             Thông thường ,thói quen
縁             ふち                 Mép ,lề ,viền
打つ         ぶつ                 Đánh  đập ,cốc ,gõ
物価         ぶっか              Vật giá ,giá cả
物質         ぶつり              Vật lý
筆             ふで                 Bút lông,vẽ tranh
ふと       (副)               Đột nhiên
船             ふね                 Tàu ,thuyền
部分         ぶぶん             Bộ phận ,phần ,một phần
不平         ふへい             Khiếu nại,bất bình,không hài lòng
不満         ふまん             Bất mãn ,không hài lòng
プラス             Thêm
プラン             Kế hoạch
不利         ふり            Không thuận lợi ,bất lợi ,nhược điểm
振る         ふる                Lắc ,đung đưa
震える     ふるえる         Run ,lắc
ブレーキ         Thắng xe,phanh
触れる     ふれる            Chạm ,tiếp xúc ,sờ mó
風呂         ふろ               Tắm
プロ               Chuyên nghiệp
分             ぶん              Phần ,từng phần