Học tiếng Nhật – Từ vựng N3 “Bài 40”

Kanji           Hiragana         Tiếng Việt
ぶん                Câu văn
雰囲気      ふんいき         Bầu không khí ,tâm trạng
分析         ぶんせき          Phân tích
文明         ぶんめい         Văn minh,văn hóa
分野          ぶんや            Lĩnh vực ,bộ phận ,chi nhánh
塀             へい                Hàng rào
平均          へいきん         Cân bằng ,trung bình
平和         へいわ             Hòa bình ,hài hòa
別に         べつに             Đặc biệt ,không có gì

減らす     へらす            Giảm đi,rút ngắn
減る           へる                 Giảm đi,giảm bớt
ベルト               Đai ,thắt lưng
変化           へんか              Sự thay đổi,cải biến
ペンキ                Sơn
勉強         べんきょう      Học ,nghiên cứu
変更           へんこう          Thay đổi ,sửa đổi ,bổ sung
ベンチ               Ghế dài (ghế ngồi ở công viên)
弁当           べんとう          Cơm hộp
方                ほう                Phương diện ,phương hướng
法              ほう                 Pháp luật ,phép tắc
棒              ぼう               Cây gậy
冒険           ぼうけん         Mạo hiểm ,rủi ro
方向            ほうこう         Phương hướng
報告            ほうこく         Báo cáo
宝石            ほうせき         Đá quý ,ngọc
放送            ほうそう         Phát sóng ,phát thanh
豊富            ほうふ            Phong phú ,giàu có
方法           ほうほう   Phương pháp ,cách thức ,phương tiện
方々           ほうぼう          Người ,đây đó ,khắp mọi nơi
訪問       ほうもん         Thăm hỏi ,thăm viếng
吠える    ほえる             Sủa
ボーイ             Con trai
ボート                Chèo thuyền
ホーム                Nhà
ボール             Quả bóng
他          ほか                Khác
外          ほか                Địa điểm khác
埃          ほこり             Bụi
保証       ほしょう         Bảo đảm ,bảo hành