Học tiếng Nhật – Từ vựng N3 “Bài 43”

Kanji      Hiragana          Tiếng Việt
向ける むける              Hướng về ,đề chỉ
無視     むし                 Bỏ qua
虫歯     むしば              Sâu răng
寧ろ     むしろ              Đúng hơn,tốt hơn,thay vì
結ぶ     むすぶ              Buộc ,ràng buộc
無駄    むだ                 Vô ích ,vô dụng
胸        むね                  Ngực
無料    むりょう           Miễn phí
芽        め                     Mọc lên ,mầm
明確    めいかく           Rõ ràng ,làm rõ ,xác định
命じる めいじる          Mệnh lệnh ,quyết định bổ nhiệm
名人    めいじん          Danh nhân
命令    めいれい          Mệnh lệnh ,chỉ thị
迷惑    めいわく          Rắc rối ,phiền toái
飯        めし                Bữa ăn ,thực phẩm
滅多に めったに        Hiếm khi
メモ                Ghi nhớ
面        めん                Mặt ,bề mặt
綿        めん                Bông ,đệm
免許    めんきょ         Giấy phép,giấy chứng nhận
面倒    めんどう         Rắc rối,chăm sóc
メンバー          Thành viên
申し込む  もうしこむ Xin ,thỉnh cầu ,đăng ký
申し訳  もうしわけ    Lời xin lổi,lý do
毛布       もうふ          Chăn
燃える   もえる          Bốc hỏa ,cháy đốt
目的       もくてき       Mục đích ,mục tiêu
目標       もくひょう    Nhãn hiệu ,mục tiêu
木曜       もくよう       Thứ năm
文字       もじ             Văn tự ,lá thư ,nhân vật
文字        もんじ          Lá thư,nhân vật
もしも      Nếu
持ち上げる もちあげる Nâng cao,nâng lên ,tâng bốc
用いる      もちいる     Sử dụng ,tận dụng
勿論          もちろん     Tất nhiên,chắc chắn ,tự nhiên
最も          もっとも     Nhất ,cực kỳ
尤も          もっとも     Nhưng sau đó ,khá đúng
元             もと            Nguồn gốc ,nguyên bản ,trước đây
基             もと            Cơ sở