Học tiếng Nhật – Từ vựng N3 “Bài 44”

Kanji        Hiragana        Tiếng Việt
素         もと                Thủ
戻す     もどす            Khôi phục ,trở lại ,trở về
基づく もとづく         Dựa trên ,căn cứ trên
求める もとめる         Tìm kiếm ,yêu cầu ,mong muốn
者        もの                Người
物音    ものおと          Âm thanh
物語    ものがたり      Câu chuyện ,truyền thuyết
物事    ものごと         Mọi thứ ,tất cả mọi thứ
模様    もよう             Mô hình ,thiết kế
貰う    もらう             Nhận
文句    もんく             Phàn nàn ,khiếu nại
やがて             Không lâu sau,sớm
役        やく                 Vị trí ,sử dụng
約        やく                Khoảng ,về một số
訳        やく                Ý nghĩa ,lý do ,hoàn cảnh
役割    やくわり         Vai trò,nhiệm vụ
家賃    やちん            Thuê nhà
厄介    やっかい         Gánh nặng,khó khăn
宿        やど               Trọ ,chỗ ở
雇う    やとう            Thuê,mướn
屋根    やね               Mái nhà
やはり            Cũng có ,vẫn còn ,hoàn toàn
破る    やぶる            Rách ,vi phạm ,phá
辞めるやめる            Nghỉ
やや             Một chút,một phần nào ,một thời gian
唯一    ゆいいつ        Chỉ duy nhất ,độc đáo
勇気    ゆうき           Can đảm ,dũng cảm
有効    ゆうこう        Hiệu lực ,hiệu quả
優秀    ゆうしゅう     Ưu tú,xuất sắc
優勝    ゆうしょう     Chiến thắng ,vô địch
友情    ゆうじょう     Tình bạn
友人    ゆうじん        Bạn
有能    ゆうのう        Có thể ,kỹ năng ,hiệu quả
郵便    ゆうびん        Dịch vụ bưu chính ,bưu điện
夕べ    ゆうべ           Buổi tối
ユーモア         Hài hước
有利    ゆうり           Thuận lợi ,có lợi nhuận
床        ゆか              Sàn nhà
愉快    ゆかい           Dẽ chịu,hạnh phúc
輸出    ゆしゅつ        Xuất khẩu