Học tiếng Nhật – Từ vựng N3 “Bài 45”

Kanji       Hiragana        Tiếng Việt
譲る    ゆずる    Chuyển nhượng ,chuyển giao,bàn giao
豊か    ゆたか          Phong phú ,giàu có
ゆっくり       Chậm rãi,thong thả
輸入    ゆにゅう        Nhập khẩu
許す    ゆるす           Cho phép
夜        よ                  Buổi tối,ban đêm
夜明け よあけ          Bình minh,rạng đông
様        よう              Bằng cách này ,cách ,loại
酔う    よう              Say rượu
容易    ようい           Dễ dàng ,đơn giản
陽気    ようき           Mùa ,thời tiết ,vui tươi
要求    ようきゅう    Yêu cầu ,nhu cầu ,trưng dụng
用心    ようじん       Chăm sóc ,thận trong
様子    ようす           Tình trạng
要するに ようするに Trong một từ ,sau khi tất cả
要素    ようそ           Yếu tố
要点    ようてん       Ý chính ,điểm chính
曜日    ようび          Thứ trong ngày
ヨーロッパ    Châu âu
予期    よき              Dự báo ,mong đợi
横切るよこぎる       Vượt qua,đi qua
予算    よさん          Tính toán
止す    よす             Từ bỏ ,chấm dứt ,xóa bỏ
予測    よそく          Dự đoán
ヨット          Du thuyền
夜中    よなか          Nửa đêm
世の中 よのなか      Xã hội ,thế giới
余分    よぶん          Thêm ,dư thừa
予報    よほう          Dự báo,dự toán
予防    よぼう          Phòng ngừa,đề phòng
読み    よみ             Đọc
嫁        よめ             Cô dâu
余裕    よゆう          Phần dư ,sự cho phép
より             Hơn ,kém ,không bằng
よると          Theo
喜び    よろこび      Vui mừng ,vui sướng ,niềm vui
宜しい    よろしい  Tốt ,tất cả ,có thể
よろしく(感)Lời chúc mừng tốt đẹp nhất
四       よん              Số  4
来       らい              Sự tới