Học tiếng Nhật – Từ vựng N3 “Bài 46”

Kanji       Hiragana          Tiếng Nhật
ライター          Nhẹ hơn,nhà văn
楽         らく                 Thoải mái ,nhẹ nhàng
ラケット          Mái chèo,vợt
利益     りえき             Lợi nhuận ,lợi ích
理解     りかい             Lý giải ,hiểu
陸         りく                Sáu
利口     りこう             Khôn ngoan,thông minh
離婚     りこん             Ly hôn
理想     りそう             Lý tưởng
率         りつ                Tỷ lệ
立派     りっぱ             Lộng lẫy ,thanh lịch ,tốt ,đẹp
留学     りゅうがく      Du học
流行     りゅうこう      Thịnh hành
量         りょう             Số lượng
両替     りょうがえ      Thay đổi ,thu đổi ngoại tệ
料金     りょうきん      Phí ,lệ phí,giá vé
例         れい                Ví dụ
礼         れい                Cám ơn
礼儀     れいぎ             Lễ nghi,lịch sự
冷静     れいせい          Bình tĩnh ,thanh thản ,mát
列         れつ                Dòng ,hàng
列車     れっしゃ         Tàu hỏa
レポート         Bài báo cáo
練習     れんしゅう      Thực hành ,luyện tập
連想     れんそう         Liên tưởng
連続     れんぞく         Nối tiếp,liên tục ,tiếp tục
老人     ろうじん         Người già ,cũ
労働     ろうどう         Lao động
ロケット         Mề đay,tên lửa
論じる ろんじる         Tranh luận,thảo luận
論争     ろんそう         Tranh cãi ,tranh chấp
論文     ろんぶん         Luận văn ,tiểu luận
輪         わ                   Vòng ,hình tròn
ワイン            Rượu vang
わがまま        Ích kỷ
別れ     わかれ            Chia tay ,ly thân
脇         わき               Bên
分ける わける            Phân chia,phân cách
わざと            Mục đích
僅か     わずか        Chỉ đơn thuần là một chút nhỏ số,lượng
綿         わた              Bông ,đệm
話題     わだい          Chủ đề
笑い     わらい          Cười ,tiếng cười ,nụ cười
割る     わる              Phân chia,cắt ,giảm một nửa
悪口     わるくち       Nói xấu ,vu khống
我々     われわれ       Chúng tôi
湾         わん              Vịnh